Personuppgiftsbehandling

Giltigt från 25 maj 2018

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Personuppgiftsansvarig är Windoor Sweden AB, Höjdrodergatan 25, 212 39 Malmö, Sverige.
 

ALLMÄNT

Windoor Sweden AB anser att det är viktigt att användarna på deras webbplats informeras om vilka personuppgifter som behandlas, när de behandlas och för vilka ändamål de behandlas.

Windoor Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra detta integritetsmeddelande då och då. Därför ska du läsa detta integritetsmeddelande regelbundet. Datum för den senaste versionen (giltigt från) finns i början av integritetsmeddelandet.


Vad är personuppgifter?

Personuppgifter innebär all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum eller e-postadress).

I allmänhet kan du använda vår webbplats utan att tillhandahålla personuppgifter. Användning av vissa webbtjänster kan kräva att du tillhandahåller personuppgifter, t.ex. för att prenumerera på ett nyhetsbrev, för att kommentera i vårt forum eller för att delta i utlottningar. 

Personuppgifter behandlas därför inte rutinmässigt, utan under vissa omständigheter och för specifika ändamål.  


När behandlas personuppgifter på WINDOOR SWEDEN AB:s webbplats?

För att kunna tillhandahålla Windoor Sweden AB:s webbtjänster behandlar Windoor Sweden AB eller tredje parter personuppgifter i samband med:

A. Webbplatser: Personuppgifter behandlas med loggfiler, cookies, analysverktyg, och insticksprogram från sociala medier och andra leverantörer. 
B. Samarbetsverktyg: Personuppgifter behandlas för att möjliggöra för återförsäljare och partners att använda vårt samarbetsverktyg.  
C. E-post: Personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, som du ger när du registrerar dig för e-post. 
D. Kontaktformulär: Personuppgifter behandlas via kontaktformulär för att hantera begäranden från webbplatsens användare, för distribution av beställda broschyrer och för bokningar av vårt visningsrum.


För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 • för att optimera webbplatsen (t.ex. marknadsundersökningar och mätning av besökarantal) 
 • för att personanpassa webbplatsen för användare 
 • för att tillhandahålla användare åtkomst till vårt samarbetsverktyg för mellanhänder och partners
 • för utskick av e-post (e-nyhetsbrev) och beställda broschyrer
 • för att hantera begäranden, klagomål och förfrågningar från användare
 • för att schemalägga begärda bokningar av vårt visningsrum
 • för att garantera uppgiftsskydd för användare av vår webbplats.


Enligt vilken rättslig grund behandlar Windoor Sweden AB personuppgifter?

I den utsträckning vi får ditt samtycke att behandla personuppgifter utgör ditt samtycke den rättsliga grunden. Detta är fallet t.ex. i samband med e-post. 

Vi behandlar också personuppgifter i enlighet med vårt legitima intresse. Detta omfattar behandling för följande ändamål:

 • optimera och personanpassa vår webbplats
 • garantera datasäkerhet
 • hantera dina begäranden, klagomål och förfrågningar 
 • ge åtkomst till vårt samarbetsverktyg för partners och återförsäljare
 • arrangera ett besök i vårt visningsrum som du efterfrågat via vårt webbformulär
 • sluta och teckna B2B-avtal (genom samarbetsverktyg/behörighetsområde).

I den utsträckning personuppgifter behandlas baserat på en rättslig förpliktelse, utgör detta den rättsliga grunden. Detta kan vara fallet för t.ex. röjande av personuppgifter till tredje parter eller lagring eller lagringsperioder. 
 

RÖJANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PARTER

Röjs personuppgifter för tredje parter?

I allmänhet röjer vi endast personuppgifter för tredje parter om det ligger i vårt legitima intresse att göra detta eller om du givit ditt samtycke till detta. 

Dessutom kan dina uppgifter röjas för tredje parter i den utsträckning vi har skyldighet att göra detta enligt lagbestämmelser, eller ett verkställbart från myndighets- eller domstolsbeslut.


Används tredje parter för att behandla uppgifter?

Vi använder tredje parts tjänsteleverantörer för uppgiftsbehandling. Tjänsteleverantörer är vanligtvis delaktiga som så kallade ”personuppgiftsbiträden”, som endast får behandla personuppgifter från användare av vår webbplats enligt våra instruktioner. Till exempel kan din e-postadress skickas till en tjänsteleverantör för att denne ska skicka ett nyhetsbrev som du efterfrågat.  


Skickas personuppgifter till mottagare i ett tredje land (utanför Schweiz, EU eller EES)?

Vi tillhandahåller även personuppgifter till tredje parter, respektive personuppgiftsbiträden, som inte är baserade i EU/EES eller Schweiz. I detta fall säkerställer vi antingen före röjandet att mottagaren har en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna (t.ex. baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå för det aktuella landet, självcertifiering av mottagaren för EU-USA Privacy Shield, tillämpningen av EU:s standardavtalsklausuler) eller att våra användare har givit sitt samtycke.

Vi kan ge dig en överblick över tredjelandsmottagare tillsammans med villkoren som specifikt avtalats om för att säkerställa en adekvat skyddsnivå. Använd informationen under Kontakt för uppgiftsskydd för detta. 
 

LAGRINGSTIDER  

Hur länge lagrar Windoor Sweden AB personuppgifterna?

Vi lagrar dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla våra webbtjänster och de relaterade tjänsterna, eller så länge vi har ett legitimt intresse för fortsatt lagring. I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter, med undantag för uppgifter vi måste lagra för att efterleva rättsliga förpliktelser (t.ex. lagringsförpliktelse). Uppgifter för vilka en lagringsperiod gäller kommer att kvarhållas av oss fram till utgången av lagringsperioden.


ANVÄNDARNAS RÄTTIGHETER 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

 1. Rätt till åtkomst: Användare har rätt att begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige avseende vilka personuppgifter gällande dem som behandlas, och om dessa uppgifterna överförs till ett tredje land.
 2. Rätt till korrigering: Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige korrigerar felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dem.
 3. Rätt till radering: Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige omedelbart raderar deras personuppgifter om dessa uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in eller behandlades för. Detsamma gäller om den registrerade drar tillbaka sitt samtycke eller invänder mot behandlingen, såvida inte den personuppgiftsansvarige har ett överordnat legitimt intresse, eller om dessa olagligen behandlas. Den registrerade kan dessutom utöva denna rätt om den personuppgiftsansvarige enligt en rättslig förpliktelse är skyldig att radera dessa personuppgifter, eller när personuppgifterna har samlats in samband med informationssamhällets tjänster. 
 4. Rätt till begränsning av behandling: Användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen.  
 5. Rätt till att dra tillbaka samtycke: Användare har rätt att när som helst dra tillbaka sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna oavsett ändamål, om behandlingen baseras på deras uttryckliga samtycke. Tillbakadragandet av samtycket kommer inte att påverka behandlingens laglighet före det att samtycket drogs tillbaka.
 6. Rätt invända: Användare har rätt att när som helst invända mot behandlingen av alla personuppgifter om dem, om behandlingen sker mot bakgrund av den personuppgiftsansvariges eller tredje parts legitima intresse. Där personuppgifter behandlas i direkt marknadsföringssyfte, har användarna den absoluta rätten att invända mot sådan behandling när som helst.


Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen. För att göra detta, kan du kontakta Datainspektionen. Adress:

Datainspektionen
Drottninggatan 29, 5:e våningen
Box 8114
SE-104 20 Stockholm 
datainspektionen@datainspektionen.se


Hur kan du utöva dina rättigheter?  

För att utöva dina rättigheter, kontakta: info@windoor.se. Ytterligare information kan hittas på Kontakt för uppgiftsskydd.  


KONTAKT FÖR UPPGIFTSSKYDD

Tveka inte att kontakta oss via e-post till info@windoor.se för ytterligare information om eller förslag avseende uppgiftsskydd.

Om du vill kontakta oss, kan du nå oss på:

Windoor Sweden AB
Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö
Sverige
E-post: info@windoor.se


LOGGFILER

Varje gång du använder internet överförs vissa uppgifter automatiskt från din webbläsare och lagras i så kallade loggfiler.
 
(1) Information om typ av webbläsare och den version som används 
(2) Användarens operativsystem
(3) Användarens internetleverantör
(4) Användarens IP-adress
(5) Datum och tid för åtkomst
(6) Webbplatser från vilka användarens system kommer till vår webbplats
(7) Webbplatser som hämtas från användarens system genom vår webbplats
(8) Den hämtade filens namn
(9) Volym av överförda data
(10) En rapport om huruvida överföringen lyckades
 
Loggfilerna lagras hos oss för att utreda defekter och i säkerhetssyfte. De lagras i upp till 10 dagar, efter vilket de raderas. Loggfiler som måste lagras under längre perioden i bevissyfte exkluderas från radering fram tills dess att den aktuella incidenten har granskats och kan i vissa fall skickas vidare till utredande myndighet.


COOKIES

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som skickas när en webbplats besöks och de lagras i användarens webbläsare. Om samma webbsida besöks igen, kommer användarens webbläsare skicka tillbaka innehållet i cookien och på så vis göra att användaren känns igen.  


Hur länge lagras cookies i webbläsaren?

Vissa cookies raderas automatiskt när du stänger webbläsaren (så kallade sessionscookies), andra lagras i användarens webbläsare för en specifik tidsperiod eller på obestämd tid, och därefter raderar de sig själva (så kallade temporära eller permanenta cookies).


Blockera eller avbryta cookies?

Använd länken nedan för att kunna se om cookies från olika leverantörer har aktiverats och invända mot insamlingen eller analysen av dina uppgifter genom att deras cookies används: www.youronlinechoices.com

Det är möjligt att övergripande neka cookies, vilket särskilt omfattar leverantörer i USA, genom att klicka på följande länk: optout.networkadvertising.org

Utförlig information om cookies kan du hitta på följande användarportal: http://www.allaboutcookies.org/


Vilka cookies använder vi och i för vilka ändamål?

Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig och för att mäta och analysera användningen av vår webbplats. Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren som har åtkomst till sidan också kan identifieras efter att du bläddrat till en annan sida. Vi använder också cookies på vår webbplats som gör det möjligt att analysera användarnas surfvanor.


Helt nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra webbtjänster på ett säkert sätt. Denna kategori omfattar bland annat cookies som:

 • används för att identifiera eller autentisera våra användare
 • tillfälligt lagrar viss information som användarna uppgivit (t.ex. innehåll i en webbformulär)
 • sparar särskilda användarpreferenser (t.ex. sök- eller språkinställningar).


Analyscookies

Vi använder analyscookies för att kunna genomföra statistiska analyser av våra användares surfvanor (t.ex. underordnade sidor som besökts, angivna söktermer).


Spårningscookies i samband med sociala insticksprogram

Inbäddning av sociala insticksprogram resulterar ofta i att cookies från sådan inbäddning sparas av leverantörer.


WEBBANALYSVERKTYG

Vi behöver statistisk information för att göra vår webbplats mer användarvänlig och genomföra marknadsundersökningar. 

Vi använder följande webbanalysverktyg för detta ändamål. De användarprofiler som skapas av verktygen med hjälp av analyscookies eller från analys av loggfilerna korsrefereras inte med personuppgifter. Antingen använder verktygen inte användarnas IP-adresser eller så förkortas de direkt efter insamling. Leverantörerna av webbanalysverktyg behandlar endast uppgifter som personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner och inte för sina egna ändamål. 

För varje webbanalysverktyg kan du hitta information om leverantören i fråga samt om hur du invänder mot insamlingen och behandlingen av uppgifter via verktyget. Observera att för verktygen med funktion för att avvisa cookies att denna avvisningsfunktion är specifik för enheten eller webbläsaren och endast fungerar för den specifika slutenhet eller webbläsare som används. Dessutom kan du förhindra att användarprofiler skapas övergripande genom att allmänt avaktivera cookies.

 • Google Analytics: Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Vi använder Google Analytics tillsammans med ytterligare en funktion för anonymisering av IP-adress som erbjuds av Google: Detta innebär att IP-adresser i allmänhet redan anonymiserats av Google inom EU och endast i undantagsfall först anonymiseras när de kommer till USA och att de i alla fall endast kommer att lagras i förkortad form. Du kan invända mot insamlingen och analyseringen av dina uppgifter via detta verktyg genom att hämta och installera insticksprogrammet för webbläsaren som är tillgängligt på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


SOCIALA INSTICKSPROGRAM (INSTICKSPROGRAM)

Vad är insticksprogram?

Med insticksprogram är det möjligt att integrera sociala medier på Windoor Sweden AB:s webbplats. De olika leverantörerna av insticksprogram kallas nedan gemensamt för ”insticksleverantörer”.

Insticksprogram är inaktiverade som standardinställning för att förhindra att användaruppgifter automatiskt lämnas ut till leverantörer. Endast efter det att användaren klickar på insticksprogrammet (Shariff plugin) aktiveras det och uppgifter överförs. Loggfiler (inklusive IP-adress) överförs därefter genom din webbläsare direkt till aktuell insticksleverantörs server och kan komma att lagras där. Denna server kan befinna sig utanför EU och EES (t.ex. i USA)


Förhindra aktivering av insticksprogram

Om du inte önskar någon dataöverföring mellan dig och sociala medier, ska du logga ut från sociala medier innan du använder Windoor Sweden AB:s webbplats. Dessutom ska du aktivera privat läge i din webbläsare. 

Det är dessutom bra att avaktivera eller begränsa cookies i din webbläsares inställningar för att förhindra att tredje parter övervakar dina surfvanor. Du kan vanligtvis helt förhindra att insticksprogram hämtas genom att använda tilläggsprogram till din webbläsare (så kallade skriptblockerare).


Har Windoor Sweden AB något inflytande över omfattningen av uppgiftsbehandlingen genom insticksprogram?

Insticksprogram är oberoende tillägg från insticksleverantören. Windoor Sweden AB har därför inget inflytande över omfattningen av uppgifterna som samlas in och lagras av insticksleverantörerna genom insticksprogram. Om någon av de namngivna insticksleverantörerna har lagrat en cookie på din enhet kan den registrera dina surfvanor och skapa detaljerade användarprofiler genom spårningsdata. 

Ytterligare information angående ändamålet för vilket uppgifterna samlas in, omfattningen i vilket det sker samt den vidare behandlingen och användningen av dina uppgifter av insticksleverantören tillsammans med dina rättigheter och konfigurationsalternativ för att skydda dina uppgifter finns i sekretessmeddelanden från insticksleverantörerna i fråga. Vi använder sociala insticksprogram (”insticksprogram”) från följande leverantörer på vår webbplats:

 • Insticksprogram från det sociala nätverket Facebook: Facebook drivs på www.facebook.com by Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA samt på www.facebook.de by Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). En överblick över insticksprogram för Facebook och hur de ser ut finns här: http://developers.facebook.com/docs/plugins; information om uppgiftsskydd på Facebook, finns här: www.facebook.com/policy.php
 • Insticksprogram från LinkedIn: LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (LinkedIn). En överblick över insticksprogram för LinkedIn och hur de ser ut finns här: https://developer.linkedin.com/plugins#;information om uppgiftsskydd på LinkedIn, finns här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Insticksprogram från Google+ och YouTube: Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). En överblick över insticksprogram för Google+ och hur de ser ut finns här: https://developers.google.com/+/plugins; information om uppgiftsskydd på Google+ finns här: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html


SAMARBETSVERKTYG/BEHÖRIGHETSOMRÅDE

Vi erbjuder partners och återförsäljare att använda vårt samarbetsverktyg/behörighetsområde. Det innehåller information om marknadsföring och försäljning, som produktinformation och referensdokument samt teknisk information som installationsguider, beställningsformulär och användnings- och skötselinstruktioner. De personuppgifter som samlas in på detta sätt (t.ex. företag, för- och efternamn, postadress, land, telefonnummer, e-postadress, kundnummer) är nödvändiga för att skapa ett konto för dig och garanterar ett tids- och kostnadseffektivt samarbete. De behandlade personuppgifterna används för åtkomstkontroll till samarbetsverktyget, för slutandet och genomförandet av B2B-avtal samt för att underhålla vår affärsrelation. Vi kan inte sluta och genomföra B2B-avtal om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter, eftersom behandlingen av dina personuppgifter är en avtalsmässig nödvändighet.

Vi raderar alla uppgifter du överför till oss genom samarbetsverktygen, så snart som lagringen inte längre är nödvändig eller krävs enligt lag (obligatorisk lagringsperiod).


E-POST (NYHETSBREV)

Vi erbjuder dig möjlighet att prenumerera på våra nyhetsbrev via e-post för att hålla dig uppdaterad om nyheter och evenemang relaterade till Windoor. När du gör detta, godkänner du att få nyhetsbrev.

Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev kan du återkalla ditt samtycke när som helst. Använd avanmälningsfunktionen för att göra detta eller kontakta oss:

Windoor Sweden AB
Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö
Sweden
Email: info@windoor.se


KONTAKTFORMULÄR

Vi erbjuder dig möjlighet att nå oss direkt genom att använda vårt kontaktformulär. Du kan skicka förslag, begäranden, klagomål och förfrågningar till oss om vår webbplats och våra tjänster och produkter. Dessutom kan du beställa en broschyr eller boka ett besök i vårt visningsrum. De personuppgifter som samlas in på detta sätt (namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, yrke/bransch och produktintresse) används enbart för de ovan nämnda ändamålen.

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, använd kontaktinformationen som anges i mottagandebeviset för ditt meddelande eller kontakta oss

Windoor Sweden AB
Höjdrodergatan 25
212 39 Malmö
Sweden
Email: info@windoor.se

Vi raderar alla uppgifter du överför till oss via kontaktformulären så snart det inte längre är nödvändigt att lagra dessa eller det inte krävs enligt lag (obligatorisk lagringstid).


TEKNISK INFORMATION OM INSTÄLLNINGAR FÖR WEBBLÄSARE

Genom att använda din webbläsares sekretessinställningar kan du förhindra tredje parter från att kunna övervaka dina surfvanor. För att göra detta måste du aktivera privat läge. Dessutom kan det vara bra att avaktivera eller begränsa cookies i din webbläsares inställningar. Du kan vanligtvis också helt förhindra insticksprogrammen från att hämtas genom att använda tilläggsprogram (skriptblockerare) för din webbläsare.
 
Ytterligare information kan du hitta i instruktionerna för din webbläsare:

Användarvillkor

Materialet på denna webbsida ("sidan") tillhandahålls av Windoor Sverige AB, ("Windoor") som en service till sina kunder och ska användas endast i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner under de villkor som beskrivs nedan. Genom att ladda ner material från denna hemsida accepterar du villkoren nedan. Om du inte accepterar villkoren, ska du inte använda sidan eller ladda ner material från den.

 
TEKNIK

För att använda webbplatsen behöver du modernare versioner av de vanligaste webbläsarna.


VARUMÄRKESINFORMATION

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Windoor. Windoors varumärke och varumärkesnamn får endast användas i enlighet med vad som anges i dessa villkor eller med i förväg skriftligen given tillåtelse av Windoor. All användning av Windoors varumärke i annonsering och marknadsföring av produkter kräver ett formellt medgivande.


BEGRÄNSAD ANVÄNDNING

Allt innehåll på denna webbplats, såsom texter, grafik, logotyper, knappar, ikoner, bilder, ljudfiler och filmer tillhör Windoor eller dess innehållsleverantör och är skyddat av svensk och internationell lagstiftning. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot lagar om copyright, varumärke och/eller andra lagar och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Hela eller delar av denna webbplats får inte återanvändas, dupliceras, kopieras, säljas vidare eller på annat sätt exploateras kommersiellt såvida det inte är uttryckligen tillåtet av Windoor. Av informationen på sidan är det tillåtet att ladda ner en kopia för privat, icke-kommersiellt, internt bruk såvida inte Windoor skriftligen angivit något annat. Du får inte modifiera, använda eller förmedla informationen i kommersiellt syfte. Du får inte ta bort copyright eller andra ägandemeddelanden från informationen.


FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR

Informationen på sidan tillhandahålls i befintligt skick, utan några som helst uttryckliga eller underförstådda utfästelser, garantier eller tillstånd avseende informationens användbarhet för handel eller för varje annat ändamål. Om Windoor länkar till en tredje parts hemsida är denna länkning enbart till för användarens bekvämlighet och Windoor har inget ansvar för riktigheten i innehållet på en sådan webbsida.
Windoor ska i inget fall bli skyldigt för skador, vilka de än kan vara och utan undantag, vare sig för utebliven vinst, avbruten näringsverksamhet eller förlust av information, beroende på användning av eller oförmåga att använda informationen, inte ens om Windoor har underrättats om möjligheten till sådana skador.

Vidare garanterar Windoor inte riktigheten eller fullständigheten av information, text, grafik, länkar eller andra funktioner som kan förekomma bland informationen. Windoor kan närsomhelst, utan underrättelse, göra ändringar i innehållet eller i produkterna som finns beskrivna på sidan. Windoor förbinder sig inte att uppdatera information eller material som finns på sidan.


ÖVRIGT

Windoor kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera dem. Windoor reserverar sig rätten att (1) ändra dessa villkor, (2) visa eller ta bort information, och/eller (3) närsomhelst stänga ner sidan utan föregående varning.

Om någon av dessa uppgifter, villkor eller tillhandahållande av dessa villkor befinns vara olagliga, ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning icke tvingande, påverkas på inget sätt validiteten eller upprätthållandet av de återstående uppgifterna, villkoren eller begränsningarna.